สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | 0-2285-3558 | 08-9478-1941 | 09-0390-9998 | EN

วิธีการผลิต


บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการเสาะหาตำรับยาสมุนไพรจีนล้ำค่า ที่มีผลสำเร็จในการรักษามายาวนาน โดยให้ความสำคัญกับการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับงานสาธารณสุขของประเทศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต พัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ในมาตรฐานระดับสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เข้มงวดตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร รวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณภาพและมาตรฐาน